Chuyển Đổi Tablespoons to cups (tbsp to c)

Chào mừng đến trang chuyển đổi tablespoons to cups (tbsp to c). Bạn có thể nhập một giá trị trong ô tablespoons hoặc cups. Để hiểu về quy trình chuyển đổi, chúng tôi có hướng dẫn từng bước và các công thức chuyển đổi trực tiếp.

Hướng dẫn: Để đổi từ đơn vị 1 sang đơn vị 2 nhập ô bên trái, ngược lại nhập ô thứ 2.


tablespoons (tbsp)

 

cups (c)

<==>
1 tbsp = 0.0625 c   1 c = 16 tbsp

Formula: Hướng Dẫn Quy Đổi/ Công Thức Phân Tích Chuyển Đổi

tbsp * 1 c
16 tbsp
= c

Chuyển đổi sang đơn vị Khối lượng chung

tablespoons (tbsp) 1
cubic feet 0.0005221896701
cubic meters 0.00001478676478
cubic millimeters 14,786.76478
cubic yards 0.00001934035815
cups 0.0625
fluid ounces 0.5
gallons (liquid) 0.00390625
liters 0.01478676478
milliliters 14.78676478

Bảng Quy Đổi Tablespoons sang Cups

TablespoonsCupsCubic millimetersMillilitersLitersFluid ouncesGallons
1Tbsp0.0625c14786.7647814.78676478ml0.01478676478l0.5fl.oz.0.00390625gal
2Tbsp0.125c29573.5295629.57352956ml0.02957352956l1fl.oz.0.0078125gal
3Tbsp0.1875c44360.2943444.36029434ml0.04436029434l1.5fl.oz.0.01171875gal
4Tbsp0.25c59147.0591259.14705912ml0.05914705912l2fl.oz.0.015625gal
5Tbsp0.3125c73933.823973.9338239ml0.0739338239l2.5fl.oz.0.01953125gal
6Tbsp0.375c88720.5886888.72058868ml0.08872058868l3fl.oz.0.0234375gal
7Tbsp0.4375c103507.35346103.50735346ml0.10350735346l3.5fl.oz.0.02734375gal
8Tbsp0.5c118294.11824118.29411824ml0.11829411824l4fl.oz.0.03125gal
9Tbsp0.5625c133080.88302133.08088302ml0.13308088302l4.5fl.oz.0.03515625gal
10Tbsp0.625c147867.6478147.8676478ml0.1478676478l5fl.oz.0.0390625gal
11Tbsp0.6875c162654.41258162.65441258ml0.16265441258l5.5fl.oz.0.04296875gal
12Tbsp0.75c177441.17736177.44117736ml0.17744117736l6fl.oz.0.046875gal
13Tbsp0.8125c192227.94214192.22794214ml0.19222794214l6.5fl.oz.0.05078125gal
14Tbsp0.875c207014.70692207.01470692ml0.20701470692l7fl.oz.0.0546875gal
15Tbsp0.9375c221801.4717221.8014717ml0.2218014717l7.5fl.oz.0.05859375gal
16Tbsp1c236588.23648236.58823648ml0.23658823648l8fl.oz.0.0625gal
17Tbsp1.0625c251375.00126251.37500126ml0.25137500126l8.5fl.oz.0.06640625gal
18Tbsp1.125c266161.76604266.16176604ml0.26616176604l9fl.oz.0.0703125gal
19Tbsp1.1875c280948.53082280.94853082ml0.28094853082l9.5fl.oz.0.07421875gal
20Tbsp1.25c295735.2956295.7352956ml0.2957352956l10fl.oz.0.078125gal
21Tbsp1.3125c310522.06038310.52206038ml0.31052206038l10.5fl.oz.0.08203125gal
22Tbsp1.375c325308.82516325.30882516ml0.32530882516l11fl.oz.0.0859375gal
23Tbsp1.4375c340095.58994340.09558994ml0.34009558994l11.5fl.oz.0.08984375gal
24Tbsp1.5c354882.35472354.88235472ml0.35488235472l12fl.oz.0.09375gal
25Tbsp1.5625c369669.1195369.6691195ml0.3696691195l12.5fl.oz.0.09765625gal
26Tbsp1.625c384455.88428384.45588428ml0.38445588428l13fl.oz.0.1015625gal
27Tbsp1.6875c399242.64906399.24264906ml0.39924264906l13.5fl.oz.0.10546875gal
28Tbsp1.75c414029.41384414.02941384ml0.41402941384l14fl.oz.0.109375gal
29Tbsp1.8125c428816.17862428.81617862ml0.42881617862l14.5fl.oz.0.11328125gal
30Tbsp1.875c443602.9434443.6029434ml0.4436029434l15fl.oz.0.1171875gal
31Tbsp1.9375c458389.70818458.38970818ml0.45838970818l15.5fl.oz.0.12109375gal
32Tbsp2c473176.47296473.17647296ml0.47317647296l16fl.oz.0.125gal
33Tbsp2.0625c487963.23774487.96323774ml0.48796323774l16.5fl.oz.0.12890625gal
34Tbsp2.125c502750.00252502.75000252ml0.50275000252l17fl.oz.0.1328125gal
35Tbsp2.1875c517536.7673517.5367673ml0.5175367673l17.5fl.oz.0.13671875gal
36Tbsp2.25c532323.53208532.32353208ml0.53232353208l18fl.oz.0.140625gal
37Tbsp2.3125c547110.29686547.11029686ml0.54711029686l18.5fl.oz.0.14453125gal
38Tbsp2.375c561897.06164561.89706164ml0.56189706164l19fl.oz.0.1484375gal
39Tbsp2.4375c576683.82642576.68382642ml0.57668382642l19.5fl.oz.0.15234375gal
40Tbsp2.5c591470.5912591.4705912ml0.5914705912l20fl.oz.0.15625gal
41Tbsp2.5625c606257.35598606.25735598ml0.60625735598l20.5fl.oz.0.16015625gal
42Tbsp2.625c621044.12076621.04412076ml0.62104412076l21fl.oz.0.1640625gal
43Tbsp2.6875c635830.88554635.83088554ml0.63583088554l21.5fl.oz.0.16796875gal
44Tbsp2.75c650617.65032650.61765032ml0.65061765032l22fl.oz.0.171875gal
45Tbsp2.8125c665404.4151665.4044151ml0.6654044151l22.5fl.oz.0.17578125gal
46Tbsp2.875c680191.17988680.19117988ml0.68019117988l23fl.oz.0.1796875gal
47Tbsp2.9375c694977.94466694.97794466ml0.69497794466l23.5fl.oz.0.18359375gal
48Tbsp3c709764.70944709.76470944ml0.70976470944l24fl.oz.0.1875gal
49Tbsp3.0625c724551.47422724.55147422ml0.72455147422l24.5fl.oz.0.19140625gal
50Tbsp3.125c739338.239739.338239ml0.739338239l25fl.oz.0.1953125gal
51Tbsp3.1875c754125.00378754.12500378ml0.75412500378l25.5fl.oz.0.19921875gal
52Tbsp3.25c768911.76856768.91176856ml0.76891176856l26fl.oz.0.203125gal
53Tbsp3.3125c783698.53334783.69853334ml0.78369853334l26.5fl.oz.0.20703125gal
54Tbsp3.375c798485.29812798.48529812ml0.79848529812l27fl.oz.0.2109375gal
55Tbsp3.4375c813272.0629813.2720629ml0.8132720629l27.5fl.oz.0.21484375gal
56Tbsp3.5c828058.82768828.05882768ml0.82805882768l28fl.oz.0.21875gal
57Tbsp3.5625c842845.59246842.84559246ml0.84284559246l28.5fl.oz.0.22265625gal
58Tbsp3.625c857632.35724857.63235724ml0.85763235724l29fl.oz.0.2265625gal
59Tbsp3.6875c872419.12202872.41912202ml0.87241912202l29.5fl.oz.0.23046875gal
60Tbsp3.75c887205.8868887.2058868ml0.8872058868l30fl.oz.0.234375gal
61Tbsp3.8125c901992.65158901.99265158ml0.90199265158l30.5fl.oz.0.23828125gal
62Tbsp3.875c916779.41636916.77941636ml0.91677941636l31fl.oz.0.2421875gal
63Tbsp3.9375c931566.18114931.56618114ml0.93156618114l31.5fl.oz.0.24609375gal
64Tbsp4c946352.94592946.35294592ml0.94635294592l32fl.oz.0.25gal
65Tbsp4.0625c961139.7107961.1397107ml0.9611397107l32.5fl.oz.0.25390625gal
66Tbsp4.125c975926.47548975.92647548ml0.97592647548l33fl.oz.0.2578125gal
67Tbsp4.1875c990713.24026990.71324026ml0.99071324026l33.5fl.oz.0.26171875gal
68Tbsp4.25c1005500.005041005.50000504ml1.00550000504l34fl.oz.0.265625gal
69Tbsp4.3125c1020286.769821020.28676982ml1.02028676982l34.5fl.oz.0.26953125gal
70Tbsp4.375c1035073.53461035.0735346ml1.0350735346l35fl.oz.0.2734375gal
71Tbsp4.4375c1049860.299381049.86029938ml1.04986029938l35.5fl.oz.0.27734375gal
72Tbsp4.5c1064647.064161064.64706416ml1.06464706416l36fl.oz.0.28125gal
73Tbsp4.5625c1079433.828941079.43382894ml1.07943382894l36.5fl.oz.0.28515625gal
74Tbsp4.625c1094220.593721094.22059372ml1.09422059372l37fl.oz.0.2890625gal
75Tbsp4.6875c1109007.35851109.0073585ml1.1090073585l37.5fl.oz.0.29296875gal
76Tbsp4.75c1123794.123281123.79412328ml1.12379412328l38fl.oz.0.296875gal
77Tbsp4.8125c1138580.888061138.58088806ml1.13858088806l38.5fl.oz.0.30078125gal
78Tbsp4.875c1153367.652841153.36765284ml1.15336765284l39fl.oz.0.3046875gal
79Tbsp4.9375c1168154.417621168.15441762ml1.16815441762l39.5fl.oz.0.30859375gal
80Tbsp5c1182941.18241182.9411824ml1.1829411824l40fl.oz.0.3125gal
81Tbsp5.0625c1197727.947181197.72794718ml1.19772794718l40.5fl.oz.0.31640625gal
82Tbsp5.125c1212514.711961212.51471196ml1.21251471196l41fl.oz.0.3203125gal
83Tbsp5.1875c1227301.476741227.30147674ml1.22730147674l41.5fl.oz.0.32421875gal
84Tbsp5.25c1242088.241521242.08824152ml1.24208824152l42fl.oz.0.328125gal
85Tbsp5.3125c1256875.00631256.8750063ml1.2568750063l42.5fl.oz.0.33203125gal
86Tbsp5.375c1271661.771081271.66177108ml1.27166177108l43fl.oz.0.3359375gal
87Tbsp5.4375c1286448.535861286.44853586ml1.28644853586l43.5fl.oz.0.33984375gal
88Tbsp5.5c1301235.300641301.23530064ml1.30123530064l44fl.oz.0.34375gal
89Tbsp5.5625c1316022.065421316.02206542ml1.31602206542l44.5fl.oz.0.34765625gal
90Tbsp5.625c1330808.83021330.8088302ml1.3308088302l45fl.oz.0.3515625gal
91Tbsp5.6875c1345595.594981345.59559498ml1.34559559498l45.5fl.oz.0.35546875gal
92Tbsp5.75c1360382.359761360.38235976ml1.36038235976l46fl.oz.0.359375gal
93Tbsp5.8125c1375169.124541375.16912454ml1.37516912454l46.5fl.oz.0.36328125gal
94Tbsp5.875c1389955.889321389.95588932ml1.38995588932l47fl.oz.0.3671875gal
95Tbsp5.9375c1404742.65411404.7426541ml1.4047426541l47.5fl.oz.0.37109375gal
96Tbsp6c1419529.418881419.52941888ml1.41952941888l48fl.oz.0.375gal
97Tbsp6.0625c1434316.183661434.31618366ml1.43431618366l48.5fl.oz.0.37890625gal
98Tbsp6.125c1449102.948441449.10294844ml1.44910294844l49fl.oz.0.3828125gal
99Tbsp6.1875c1463889.713221463.88971322ml1.46388971322l49.5fl.oz.0.38671875gal
100Tbsp6.25c1478676.4781478.676478ml1.478676478l50fl.oz.0.390625gal
101Tbsp6.3125c1493463.242781493.46324278ml1.49346324278l50.5fl.oz.0.39453125gal
102Tbsp6.375c1508250.007561508.25000756ml1.50825000756l51fl.oz.0.3984375gal
103Tbsp6.4375c1523036.772341523.03677234ml1.52303677234l51.5fl.oz.0.40234375gal
104Tbsp6.5c1537823.537121537.82353712ml1.53782353712l52fl.oz.0.40625gal
105Tbsp6.5625c1552610.30191552.6103019ml1.5526103019l52.5fl.oz.0.41015625gal
106Tbsp6.625c1567397.066681567.39706668ml1.56739706668l53fl.oz.0.4140625gal
107Tbsp6.6875c1582183.831461582.18383146ml1.58218383146l53.5fl.oz.0.41796875gal
108Tbsp6.75c1596970.596241596.97059624ml1.59697059624l54fl.oz.0.421875gal
109Tbsp6.8125c1611757.361021611.75736102ml1.61175736102l54.5fl.oz.0.42578125gal
110Tbsp6.875c1626544.12581626.5441258ml1.6265441258l55fl.oz.0.4296875gal
111Tbsp6.9375c1641330.890581641.33089058ml1.64133089058l55.5fl.oz.0.43359375gal
112Tbsp7c1656117.655361656.11765536ml1.65611765536l56fl.oz.0.4375gal
113Tbsp7.0625c1670904.420141670.90442014ml1.67090442014l56.5fl.oz.0.44140625gal
114Tbsp7.125c1685691.184921685.69118492ml1.68569118492l57fl.oz.0.4453125gal
115Tbsp7.1875c1700477.94971700.4779497ml1.7004779497l57.5fl.oz.0.44921875gal
116Tbsp7.25c1715264.714481715.26471448ml1.71526471448l58fl.oz.0.453125gal
117Tbsp7.3125c1730051.479261730.05147926ml1.73005147926l58.5fl.oz.0.45703125gal
118Tbsp7.375c1744838.244041744.83824404ml1.74483824404l59fl.oz.0.4609375gal
119Tbsp7.4375c1759625.008821759.62500882ml1.75962500882l59.5fl.oz.0.46484375gal
120Tbsp7.5c1774411.77361774.4117736ml1.7744117736l60fl.oz.0.46875gal
121Tbsp7.5625c1789198.538381789.19853838ml1.78919853838l60.5fl.oz.0.47265625gal
122Tbsp7.625c1803985.303161803.98530316ml1.80398530316l61fl.oz.0.4765625gal
123Tbsp7.6875c1818772.067941818.77206794ml1.81877206794l61.5fl.oz.0.48046875gal
124Tbsp7.75c1833558.832721833.55883272ml1.83355883272l62fl.oz.0.484375gal
125Tbsp7.8125c1848345.59751848.3455975ml1.8483455975l62.5fl.oz.0.48828125gal
126Tbsp7.875c1863132.362281863.13236228ml1.86313236228l63fl.oz.0.4921875gal
127Tbsp7.9375c1877919.127061877.91912706ml1.87791912706l63.5fl.oz.0.49609375gal
128Tbsp8c1892705.891841892.70589184ml1.89270589184l64fl.oz.0.5gal
129Tbsp8.0625c1907492.656621907.49265662ml1.90749265662l64.5fl.oz.0.50390625gal
130Tbsp8.125c1922279.42141922.2794214ml1.9222794214l65fl.oz.0.5078125gal
131Tbsp8.1875c1937066.186181937.06618618ml1.93706618618l65.5fl.oz.0.51171875gal
132Tbsp8.25c1951852.950961951.85295096ml1.95185295096l66fl.oz.0.515625gal
133Tbsp8.3125c1966639.715741966.63971574ml1.96663971574l66.5fl.oz.0.51953125gal
134Tbsp8.375c1981426.480521981.42648052ml1.98142648052l67fl.oz.0.5234375gal
135Tbsp8.4375c1996213.24531996.2132453ml1.9962132453l67.5fl.oz.0.52734375gal
136Tbsp8.5c2011000.010082011.00001008ml2.01100001008l68fl.oz.0.53125gal
137Tbsp8.5625c2025786.774862025.78677486ml2.02578677486l68.5fl.oz.0.53515625gal
138Tbsp8.625c2040573.539642040.57353964ml2.04057353964l69fl.oz.0.5390625gal
139Tbsp8.6875c2055360.304422055.36030442ml2.05536030442l69.5fl.oz.0.54296875gal
140Tbsp8.75c2070147.06922070.1470692ml2.0701470692l70fl.oz.0.546875gal
141Tbsp8.8125c2084933.833982084.93383398ml2.08493383398l70.5fl.oz.0.55078125gal
142Tbsp8.875c2099720.598762099.72059876ml2.09972059876l71fl.oz.0.5546875gal
143Tbsp8.9375c2114507.363542114.50736354ml2.11450736354l71.5fl.oz.0.55859375gal
144Tbsp9c2129294.128322129.29412832ml2.12929412832l72fl.oz.0.5625gal
145Tbsp9.0625c2144080.89312144.0808931ml2.1440808931l72.5fl.oz.0.56640625gal
146Tbsp9.125c2158867.657882158.86765788ml2.15886765788l73fl.oz.0.5703125gal
147Tbsp9.1875c2173654.422662173.65442266ml2.17365442266l73.5fl.oz.0.57421875gal
148Tbsp9.25c2188441.187442188.44118744ml2.18844118744l74fl.oz.0.578125gal
149Tbsp9.3125c2203227.952222203.22795222ml2.20322795222l74.5fl.oz.0.58203125gal
150Tbsp9.375c2218014.7172218.014717ml2.218014717l75fl.oz.0.5859375gal
151Tbsp9.4375c2232801.481782232.80148178ml2.23280148178l75.5fl.oz.0.58984375gal
152Tbsp9.5c2247588.246562247.58824656ml2.24758824656l76fl.oz.0.59375gal
153Tbsp9.5625c2262375.011342262.37501134ml2.26237501134l76.5fl.oz.0.59765625gal
154Tbsp9.625c2277161.776122277.16177612ml2.27716177612l77fl.oz.0.6015625gal
155Tbsp9.6875c2291948.54092291.9485409ml2.2919485409l77.5fl.oz.0.60546875gal
156Tbsp9.75c2306735.305682306.73530568ml2.30673530568l78fl.oz.0.609375gal
157Tbsp9.8125c2321522.070462321.52207046ml2.32152207046l78.5fl.oz.0.61328125gal
158Tbsp9.875c2336308.835242336.30883524ml2.33630883524l79fl.oz.0.6171875gal
159Tbsp9.9375c2351095.600022351.09560002ml2.35109560002l79.5fl.oz.0.62109375gal
160Tbsp10c2365882.36482365.8823648ml2.3658823648l80fl.oz.0.625gal
161Tbsp10.0625c2380669.129582380.66912958ml2.38066912958l80.5fl.oz.0.62890625gal
162Tbsp10.125c2395455.894362395.45589436ml2.39545589436l81fl.oz.0.6328125gal
163Tbsp10.1875c2410242.659142410.24265914ml2.41024265914l81.5fl.oz.0.63671875gal
164Tbsp10.25c2425029.423922425.02942392ml2.42502942392l82fl.oz.0.640625gal
165Tbsp10.3125c2439816.18872439.8161887ml2.4398161887l82.5fl.oz.0.64453125gal
166Tbsp10.375c2454602.953482454.60295348ml2.45460295348l83fl.oz.0.6484375gal
167Tbsp10.4375c2469389.718262469.38971826ml2.46938971826l83.5fl.oz.0.65234375gal
168Tbsp10.5c2484176.483042484.17648304ml2.48417648304l84fl.oz.0.65625gal
169Tbsp10.5625c2498963.247822498.96324782ml2.49896324782l84.5fl.oz.0.66015625gal
170Tbsp10.625c2513750.01262513.7500126ml2.5137500126l85fl.oz.0.6640625gal
171Tbsp10.6875c2528536.777382528.53677738ml2.52853677738l85.5fl.oz.0.66796875gal
172Tbsp10.75c2543323.542162543.32354216ml2.54332354216l86fl.oz.0.671875gal
173Tbsp10.8125c2558110.306942558.11030694ml2.55811030694l86.5fl.oz.0.67578125gal
174Tbsp10.875c2572897.071722572.89707172ml2.57289707172l87fl.oz.0.6796875gal
175Tbsp10.9375c2587683.83652587.6838365ml2.5876838365l87.5fl.oz.0.68359375gal
176Tbsp11c2602470.601282602.47060128ml2.60247060128l88fl.oz.0.6875gal
177Tbsp11.0625c2617257.366062617.25736606ml2.61725736606l88.5fl.oz.0.69140625gal
178Tbsp11.125c2632044.130842632.04413084ml2.63204413084l89fl.oz.0.6953125gal
179Tbsp11.1875c2646830.895622646.83089562ml2.64683089562l89.5fl.oz.0.69921875gal
180Tbsp11.25c2661617.66042661.6176604ml2.6616176604l90fl.oz.0.703125gal
181Tbsp11.3125c2676404.425182676.40442518ml2.67640442518l90.5fl.oz.0.70703125gal
182Tbsp11.375c2691191.189962691.19118996ml2.69119118996l91fl.oz.0.7109375gal
183Tbsp11.4375c2705977.954742705.97795474ml2.70597795474l91.5fl.oz.0.71484375gal
184Tbsp11.5c2720764.719522720.76471952ml2.72076471952l92fl.oz.0.71875gal
185Tbsp11.5625c2735551.48432735.5514843ml2.7355514843l92.5fl.oz.0.72265625gal
186Tbsp11.625c2750338.249082750.33824908ml2.75033824908l93fl.oz.0.7265625gal
187Tbsp11.6875c2765125.013862765.12501386ml2.76512501386l93.5fl.oz.0.73046875gal
188Tbsp11.75c2779911.778642779.91177864ml2.77991177864l94fl.oz.0.734375gal
189Tbsp11.8125c2794698.543422794.69854342ml2.79469854342l94.5fl.oz.0.73828125gal
190Tbsp11.875c2809485.30822809.4853082ml2.8094853082l95fl.oz.0.7421875gal
191Tbsp11.9375c2824272.072982824.27207298ml2.82427207298l95.5fl.oz.0.74609375gal
192Tbsp12c2839058.837762839.05883776ml2.83905883776l96fl.oz.0.75gal
193Tbsp12.0625c2853845.602542853.84560254ml2.85384560254l96.5fl.oz.0.75390625gal
194Tbsp12.125c2868632.367322868.63236732ml2.86863236732l97fl.oz.0.7578125gal
195Tbsp12.1875c2883419.13212883.4191321ml2.8834191321l97.5fl.oz.0.76171875gal
196Tbsp12.25c2898205.896882898.20589688ml2.89820589688l98fl.oz.0.765625gal
197Tbsp12.3125c2912992.661662912.99266166ml2.91299266166l98.5fl.oz.0.76953125gal
198Tbsp12.375c2927779.426442927.77942644ml2.92777942644l99fl.oz.0.7734375gal
199Tbsp12.4375c2942566.191222942.56619122ml2.94256619122l99.5fl.oz.0.77734375gal
200Tbsp12.5c2957352.9562957.352956ml2.957352956l100fl.oz.0.78125gal