Chuyển Đổi Milliliters sang fluid ounces (ml to fl.oz.)

Chào mừng đến trang chuyển đổi Milliliters sang fluid ounces (ml to fl.oz.). Bạn có thể nhập một giá trị trong ô milliliters hoặc fluid ounces. Để hiểu về quy trình chuyển đổi, chúng tôi có hướng dẫn từng bước và các công thức chuyển đổi trực tiếp.

Hướng dẫn: Để đổi từ đơn vị 1 sang đơn vị 2 nhập ô bên trái, ngược lại nhập ô thứ 2.


milliliters (ml)

 

fluid ounces (ml to fl.oz.)

<==>
1 ml = 0.03381402 fl.oz.   1 fl.oz. = 29.57352956 ml

Formula: Hướng Dẫn Quy Đổi/ Công Thức Phân Tích Chuyển Đổi

1 ml * 1 l
1000 ml
* 33.814 fl.oz.
1 l
= 0.0338140227 fl.oz.

Công thức Quy Đổi Trực Tiếp

1 ml * 1 fl.oz.
29.57352956 ml
= 0.0338140227 fl.oz.

Chuyển đổi sang đơn vị Khối lượng chung

cubic feet 0.00003531466672
cubic meters 0.000001
cubic millimeters 1,000
cubic yards 0.000001307950619
cups 0.004226752838
fluid ounces 0.0338140227
gallons (liquid) 0.0002641720524
liters 0.001
milliliters 1

Bảng Quy Đổi Milliliters sang Fluid ounces

MillilitersFluid ouncesCupsLitersCubic millimetersGallons
1ml0.0338140227fl.oz.0.004226752838c0.001l1000mm³0.0002641720524gal
2ml0.0676280454fl.oz.0.008453505676c0.002l2000mm³0.0005283441048gal
3ml0.1014420681fl.oz.0.012680258514c0.003l3000mm³0.0007925161572gal
4ml0.1352560908fl.oz.0.016907011352c0.004l4000mm³0.0010566882096gal
5ml0.1690701135fl.oz.0.02113376419c0.005l5000mm³0.001320860262gal
6ml0.2028841362fl.oz.0.025360517028c0.006l6000mm³0.0015850323144gal
7ml0.2366981589fl.oz.0.029587269866c0.007l7000mm³0.0018492043668gal
8ml0.2705121816fl.oz.0.033814022704c0.008l8000mm³0.0021133764192gal
9ml0.3043262043fl.oz.0.038040775542c0.009l9000mm³0.0023775484716gal
10ml0.338140227fl.oz.0.04226752838c0.01l10000mm³0.002641720524gal
11ml0.3719542497fl.oz.0.046494281218c0.011l11000mm³0.0029058925764gal
12ml0.4057682724fl.oz.0.050721034056c0.012l12000mm³0.0031700646288gal
13ml0.4395822951fl.oz.0.054947786894c0.013l13000mm³0.0034342366812gal
14ml0.4733963178fl.oz.0.059174539732c0.014l14000mm³0.0036984087336gal
15ml0.5072103405fl.oz.0.06340129257c0.015l15000mm³0.003962580786gal
16ml0.5410243632fl.oz.0.067628045408c0.016l16000mm³0.0042267528384gal
17ml0.5748383859fl.oz.0.071854798246c0.017l17000mm³0.0044909248908gal
18ml0.6086524086fl.oz.0.076081551084c0.018l18000mm³0.0047550969432gal
19ml0.6424664313fl.oz.0.080308303922c0.019l19000mm³0.0050192689956gal
20ml0.676280454fl.oz.0.08453505676c0.02l20000mm³0.005283441048gal
21ml0.7100944767fl.oz.0.088761809598c0.021l21000mm³0.0055476131004gal
22ml0.7439084994fl.oz.0.092988562436c0.022l22000mm³0.0058117851528gal
23ml0.7777225221fl.oz.0.097215315274c0.023l23000mm³0.0060759572052gal
24ml0.8115365448fl.oz.0.101442068112c0.024l24000mm³0.0063401292576gal
25ml0.8453505675fl.oz.0.10566882095c0.025l25000mm³0.00660430131gal
26ml0.8791645902fl.oz.0.109895573788c0.026l26000mm³0.0068684733624gal
27ml0.9129786129fl.oz.0.114122326626c0.027l27000mm³0.0071326454148gal
28ml0.9467926356fl.oz.0.118349079464c0.028l28000mm³0.0073968174672gal
29ml0.9806066583fl.oz.0.122575832302c0.029l29000mm³0.0076609895196gal
30ml1.014420681fl.oz.0.12680258514c0.03l30000mm³0.007925161572gal
31ml1.0482347037fl.oz.0.131029337978c0.031l31000mm³0.0081893336244gal
32ml1.0820487264fl.oz.0.135256090816c0.032l32000mm³0.0084535056768gal
33ml1.1158627491fl.oz.0.139482843654c0.033l33000mm³0.0087176777292gal
34ml1.1496767718fl.oz.0.143709596492c0.034l34000mm³0.0089818497816gal
35ml1.1834907945fl.oz.0.14793634933c0.035l35000mm³0.009246021834gal
36ml1.2173048172fl.oz.0.152163102168c0.036l36000mm³0.0095101938864gal
37ml1.2511188399fl.oz.0.156389855006c0.037l37000mm³0.0097743659388gal
38ml1.2849328626fl.oz.0.160616607844c0.038l38000mm³0.0100385379912gal
39ml1.3187468853fl.oz.0.164843360682c0.039l39000mm³0.0103027100436gal
40ml1.352560908fl.oz.0.16907011352c0.04l40000mm³0.010566882096gal
41ml1.3863749307fl.oz.0.173296866358c0.041l41000mm³0.0108310541484gal
42ml1.4201889534fl.oz.0.177523619196c0.042l42000mm³0.0110952262008gal
43ml1.4540029761fl.oz.0.181750372034c0.043l43000mm³0.0113593982532gal
44ml1.4878169988fl.oz.0.185977124872c0.044l44000mm³0.0116235703056gal
45ml1.5216310215fl.oz.0.19020387771c0.045l45000mm³0.011887742358gal
46ml1.5554450442fl.oz.0.194430630548c0.046l46000mm³0.0121519144104gal
47ml1.5892590669fl.oz.0.198657383386c0.047l47000mm³0.0124160864628gal
48ml1.6230730896fl.oz.0.202884136224c0.048l48000mm³0.0126802585152gal
49ml1.6568871123fl.oz.0.207110889062c0.049l49000mm³0.0129444305676gal
50ml1.690701135fl.oz.0.2113376419c0.05l50000mm³0.01320860262gal
51ml1.7245151577fl.oz.0.215564394738c0.051l51000mm³0.0134727746724gal
52ml1.7583291804fl.oz.0.219791147576c0.052l52000mm³0.0137369467248gal
53ml1.7921432031fl.oz.0.224017900414c0.053l53000mm³0.0140011187772gal
54ml1.8259572258fl.oz.0.228244653252c0.054l54000mm³0.0142652908296gal
55ml1.8597712485fl.oz.0.23247140609c0.055l55000mm³0.014529462882gal
56ml1.8935852712fl.oz.0.236698158928c0.056l56000mm³0.0147936349344gal
57ml1.9273992939fl.oz.0.240924911766c0.057l57000mm³0.0150578069868gal
58ml1.9612133166fl.oz.0.245151664604c0.058l58000mm³0.0153219790392gal
59ml1.9950273393fl.oz.0.249378417442c0.059l59000mm³0.0155861510916gal
60ml2.028841362fl.oz.0.25360517028c0.06l60000mm³0.015850323144gal
61ml2.0626553847fl.oz.0.257831923118c0.061l61000mm³0.0161144951964gal
62ml2.0964694074fl.oz.0.262058675956c0.062l62000mm³0.0163786672488gal
63ml2.1302834301fl.oz.0.266285428794c0.063l63000mm³0.0166428393012gal
64ml2.1640974528fl.oz.0.270512181632c0.064l64000mm³0.0169070113536gal
65ml2.1979114755fl.oz.0.27473893447c0.065l65000mm³0.017171183406gal
66ml2.2317254982fl.oz.0.278965687308c0.066l66000mm³0.0174353554584gal
67ml2.2655395209fl.oz.0.283192440146c0.067l67000mm³0.0176995275108gal
68ml2.2993535436fl.oz.0.287419192984c0.068l68000mm³0.0179636995632gal
69ml2.3331675663fl.oz.0.291645945822c0.069l69000mm³0.0182278716156gal
70ml2.366981589fl.oz.0.29587269866c0.07l70000mm³0.018492043668gal
71ml2.4007956117fl.oz.0.300099451498c0.071l71000mm³0.0187562157204gal
72ml2.4346096344fl.oz.0.304326204336c0.072l72000mm³0.0190203877728gal
73ml2.4684236571fl.oz.0.308552957174c0.073l73000mm³0.0192845598252gal
74ml2.5022376798fl.oz.0.312779710012c0.074l74000mm³0.0195487318776gal
75ml2.5360517025fl.oz.0.31700646285c0.075l75000mm³0.01981290393gal
76ml2.5698657252fl.oz.0.321233215688c0.076l76000mm³0.0200770759824gal
77ml2.6036797479fl.oz.0.325459968526c0.077l77000mm³0.0203412480348gal
78ml2.6374937706fl.oz.0.329686721364c0.078l78000mm³0.0206054200872gal
79ml2.6713077933fl.oz.0.333913474202c0.079l79000mm³0.0208695921396gal
80ml2.705121816fl.oz.0.33814022704c0.08l80000mm³0.021133764192gal
81ml2.7389358387fl.oz.0.342366979878c0.081l81000mm³0.0213979362444gal
82ml2.7727498614fl.oz.0.346593732716c0.082l82000mm³0.0216621082968gal
83ml2.8065638841fl.oz.0.350820485554c0.083l83000mm³0.0219262803492gal
84ml2.8403779068fl.oz.0.355047238392c0.084l84000mm³0.0221904524016gal
85ml2.8741919295fl.oz.0.35927399123c0.085l85000mm³0.022454624454gal
86ml2.9080059522fl.oz.0.363500744068c0.086l86000mm³0.0227187965064gal
87ml2.9418199749fl.oz.0.367727496906c0.087l87000mm³0.0229829685588gal
88ml2.9756339976fl.oz.0.371954249744c0.088l88000mm³0.0232471406112gal
89ml3.0094480203fl.oz.0.376181002582c0.089l89000mm³0.0235113126636gal
90ml3.043262043fl.oz.0.38040775542c0.09l90000mm³0.023775484716gal
91ml3.0770760657fl.oz.0.384634508258c0.091l91000mm³0.0240396567684gal
92ml3.1108900884fl.oz.0.388861261096c0.092l92000mm³0.0243038288208gal
93ml3.1447041111fl.oz.0.393088013934c0.093l93000mm³0.0245680008732gal
94ml3.1785181338fl.oz.0.397314766772c0.094l94000mm³0.0248321729256gal
95ml3.2123321565fl.oz.0.40154151961c0.095l95000mm³0.025096344978gal
96ml3.2461461792fl.oz.0.405768272448c0.096l96000mm³0.0253605170304gal
97ml3.2799602019fl.oz.0.409995025286c0.097l97000mm³0.0256246890828gal
98ml3.3137742246fl.oz.0.414221778124c0.098l98000mm³0.0258888611352gal
99ml3.3475882473fl.oz.0.418448530962c0.099l99000mm³0.0261530331876gal
100ml3.38140227fl.oz.0.4226752838c0.1l100000mm³0.02641720524gal
101ml3.4152162927fl.oz.0.426902036638c0.101l101000mm³0.0266813772924gal
102ml3.4490303154fl.oz.0.431128789476c0.102l102000mm³0.0269455493448gal
103ml3.4828443381fl.oz.0.435355542314c0.103l103000mm³0.0272097213972gal
104ml3.5166583608fl.oz.0.439582295152c0.104l104000mm³0.0274738934496gal
105ml3.5504723835fl.oz.0.44380904799c0.105l105000mm³0.027738065502gal
106ml3.5842864062fl.oz.0.448035800828c0.106l106000mm³0.0280022375544gal
107ml3.6181004289fl.oz.0.452262553666c0.107l107000mm³0.0282664096068gal
108ml3.6519144516fl.oz.0.456489306504c0.108l108000mm³0.0285305816592gal
109ml3.6857284743fl.oz.0.460716059342c0.109l109000mm³0.0287947537116gal
110ml3.719542497fl.oz.0.46494281218c0.11l110000mm³0.029058925764gal
111ml3.7533565197fl.oz.0.469169565018c0.111l111000mm³0.0293230978164gal
112ml3.7871705424fl.oz.0.473396317856c0.112l112000mm³0.0295872698688gal
113ml3.8209845651fl.oz.0.477623070694c0.113l113000mm³0.0298514419212gal
114ml3.8547985878fl.oz.0.481849823532c0.114l114000mm³0.0301156139736gal
115ml3.8886126105fl.oz.0.48607657637c0.115l115000mm³0.030379786026gal
116ml3.9224266332fl.oz.0.490303329208c0.116l116000mm³0.0306439580784gal
117ml3.9562406559fl.oz.0.494530082046c0.117l117000mm³0.0309081301308gal
118ml3.9900546786fl.oz.0.498756834884c0.118l118000mm³0.0311723021832gal
119ml4.0238687013fl.oz.0.502983587722c0.119l119000mm³0.0314364742356gal
120ml4.057682724fl.oz.0.50721034056c0.12l120000mm³0.031700646288gal
121ml4.0914967467fl.oz.0.511437093398c0.121l121000mm³0.0319648183404gal
122ml4.1253107694fl.oz.0.515663846236c0.122l122000mm³0.0322289903928gal
123ml4.1591247921fl.oz.0.519890599074c0.123l123000mm³0.0324931624452gal
124ml4.1929388148fl.oz.0.524117351912c0.124l124000mm³0.0327573344976gal
125ml4.2267528375fl.oz.0.52834410475c0.125l125000mm³0.03302150655gal
126ml4.2605668602fl.oz.0.532570857588c0.126l126000mm³0.0332856786024gal
127ml4.2943808829fl.oz.0.536797610426c0.127l127000mm³0.0335498506548gal
128ml4.3281949056fl.oz.0.541024363264c0.128l128000mm³0.0338140227072gal
129ml4.3620089283fl.oz.0.545251116102c0.129l129000mm³0.0340781947596gal
130ml4.395822951fl.oz.0.54947786894c0.13l130000mm³0.034342366812gal
131ml4.4296369737fl.oz.0.553704621778c0.131l131000mm³0.0346065388644gal
132ml4.4634509964fl.oz.0.557931374616c0.132l132000mm³0.0348707109168gal
133ml4.4972650191fl.oz.0.562158127454c0.133l133000mm³0.0351348829692gal
134ml4.5310790418fl.oz.0.566384880292c0.134l134000mm³0.0353990550216gal
135ml4.5648930645fl.oz.0.57061163313c0.135l135000mm³0.035663227074gal
136ml4.5987070872fl.oz.0.574838385968c0.136l136000mm³0.0359273991264gal
137ml4.6325211099fl.oz.0.579065138806c0.137l137000mm³0.0361915711788gal
138ml4.6663351326fl.oz.0.583291891644c0.138l138000mm³0.0364557432312gal
139ml4.7001491553fl.oz.0.587518644482c0.139l139000mm³0.0367199152836gal
140ml4.733963178fl.oz.0.59174539732c0.14l140000mm³0.036984087336gal
141ml4.7677772007fl.oz.0.595972150158c0.141l141000mm³0.0372482593884gal
142ml4.8015912234fl.oz.0.600198902996c0.142l142000mm³0.0375124314408gal
143ml4.8354052461fl.oz.0.604425655834c0.143l143000mm³0.0377766034932gal
144ml4.8692192688fl.oz.0.608652408672c0.144l144000mm³0.0380407755456gal
145ml4.9030332915fl.oz.0.61287916151c0.145l145000mm³0.038304947598gal
146ml4.9368473142fl.oz.0.617105914348c0.146l146000mm³0.0385691196504gal
147ml4.9706613369fl.oz.0.621332667186c0.147l147000mm³0.0388332917028gal
148ml5.0044753596fl.oz.0.625559420024c0.148l148000mm³0.0390974637552gal
149ml5.0382893823fl.oz.0.629786172862c0.149l149000mm³0.0393616358076gal
150ml5.072103405fl.oz.0.6340129257c0.15l150000mm³0.03962580786gal
151ml5.1059174277fl.oz.0.638239678538c0.151l151000mm³0.0398899799124gal
152ml5.1397314504fl.oz.0.642466431376c0.152l152000mm³0.0401541519648gal
153ml5.1735454731fl.oz.0.646693184214c0.153l153000mm³0.0404183240172gal
154ml5.2073594958fl.oz.0.650919937052c0.154l154000mm³0.0406824960696gal
155ml5.2411735185fl.oz.0.65514668989c0.155l155000mm³0.040946668122gal
156ml5.2749875412fl.oz.0.659373442728c0.156l156000mm³0.0412108401744gal
157ml5.3088015639fl.oz.0.663600195566c0.157l157000mm³0.0414750122268gal
158ml5.3426155866fl.oz.0.667826948404c0.158l158000mm³0.0417391842792gal
159ml5.3764296093fl.oz.0.672053701242c0.159l159000mm³0.0420033563316gal
160ml5.410243632fl.oz.0.67628045408c0.16l160000mm³0.042267528384gal
161ml5.4440576547fl.oz.0.680507206918c0.161l161000mm³0.0425317004364gal
162ml5.4778716774fl.oz.0.684733959756c0.162l162000mm³0.0427958724888gal
163ml5.5116857001fl.oz.0.688960712594c0.163l163000mm³0.0430600445412gal
164ml5.5454997228fl.oz.0.693187465432c0.164l164000mm³0.0433242165936gal
165ml5.5793137455fl.oz.0.69741421827c0.165l165000mm³0.043588388646gal
166ml5.6131277682fl.oz.0.701640971108c0.166l166000mm³0.0438525606984gal
167ml5.6469417909fl.oz.0.705867723946c0.167l167000mm³0.0441167327508gal
168ml5.6807558136fl.oz.0.710094476784c0.168l168000mm³0.0443809048032gal
169ml5.7145698363fl.oz.0.714321229622c0.169l169000mm³0.0446450768556gal
170ml5.748383859fl.oz.0.71854798246c0.17l170000mm³0.044909248908gal
171ml5.7821978817fl.oz.0.722774735298c0.171l171000mm³0.0451734209604gal
172ml5.8160119044fl.oz.0.727001488136c0.172l172000mm³0.0454375930128gal
173ml5.8498259271fl.oz.0.731228240974c0.173l173000mm³0.0457017650652gal
174ml5.8836399498fl.oz.0.735454993812c0.174l174000mm³0.0459659371176gal
175ml5.9174539725fl.oz.0.73968174665c0.175l175000mm³0.04623010917gal
176ml5.9512679952fl.oz.0.743908499488c0.176l176000mm³0.0464942812224gal
177ml5.9850820179fl.oz.0.748135252326c0.177l177000mm³0.0467584532748gal
178ml6.0188960406fl.oz.0.752362005164c0.178l178000mm³0.0470226253272gal
179ml6.0527100633fl.oz.0.756588758002c0.179l179000mm³0.0472867973796gal
180ml6.086524086fl.oz.0.76081551084c0.18l180000mm³0.047550969432gal
181ml6.1203381087fl.oz.0.765042263678c0.181l181000mm³0.0478151414844gal
182ml6.1541521314fl.oz.0.769269016516c0.182l182000mm³0.0480793135368gal
183ml6.1879661541fl.oz.0.773495769354c0.183l183000mm³0.0483434855892gal
184ml6.2217801768fl.oz.0.777722522192c0.184l184000mm³0.0486076576416gal
185ml6.2555941995fl.oz.0.78194927503c0.185l185000mm³0.048871829694gal
186ml6.2894082222fl.oz.0.786176027868c0.186l186000mm³0.0491360017464gal
187ml6.3232222449fl.oz.0.790402780706c0.187l187000mm³0.0494001737988gal
188ml6.3570362676fl.oz.0.794629533544c0.188l188000mm³0.0496643458512gal
189ml6.3908502903fl.oz.0.798856286382c0.189l189000mm³0.0499285179036gal
190ml6.424664313fl.oz.0.80308303922c0.19l190000mm³0.050192689956gal
191ml6.4584783357fl.oz.0.807309792058c0.191l191000mm³0.0504568620084gal
192ml6.4922923584fl.oz.0.811536544896c0.192l192000mm³0.0507210340608gal
193ml6.5261063811fl.oz.0.815763297734c0.193l193000mm³0.0509852061132gal
194ml6.5599204038fl.oz.0.819990050572c0.194l194000mm³0.0512493781656gal
195ml6.5937344265fl.oz.0.82421680341c0.195l195000mm³0.051513550218gal
196ml6.6275484492fl.oz.0.828443556248c0.196l196000mm³0.0517777222704gal
197ml6.6613624719fl.oz.0.832670309086c0.197l197000mm³0.0520418943228gal
198ml6.6951764946fl.oz.0.836897061924c0.198l198000mm³0.0523060663752gal
199ml6.7289905173fl.oz.0.841123814762c0.199l199000mm³0.0525702384276gal
200ml6.76280454fl.oz.0.8453505676c0.2l200000mm³0.05283441048gal