Chuyển Đổi Liters/100 kilometer to gallons/100 kilometer (l/100 km to g/100 km)

Chào mừng đến trang chuyển đổi liters/100 kilometer to gallons/100 kilometer (l/100 km to g/100 km). Bạn có thể nhập một giá trị trong ô liters/100 kilometer hoặc gallons/100 kilometer. Để hiểu về quy trình chuyển đổi, chúng tôi có hướng dẫn từng bước và các công thức chuyển đổi trực tiếp.

Hướng dẫn: Để đổi từ đơn vị 1 sang đơn vị 2 nhập ô bên trái, ngược lại nhập ô thứ 2.


liters/100 kilometer (l/100 km)

 

gallons/100 kilometer (g/100 km)

<==>
1 l/100 km = 0.26417205 g/100 km   1 g/100 km = 3.78541178 l/100 km

Formula: Hướng Dẫn Quy Đổi/ Công Thức Phân Tích Chuyển Đổi

l/100 km * 1 g/100 km
3.7854 l/100 km
= g/100 km