Take advantage of the benefits of registration!  As a registered user, the conversions you add to 'Your Favorites' are saved to your account so they follow you wherever you go for fast access anywhere! GPA inputs and calculations too. You can also post to our forums, create a profile, and more!   Click here for our simple sign-up page

Liters/100 kilometer to miles/gallon (l/100 km to mpg)

Chào mừng đến trang chuyển đổi liters/100 kilometer to miles/gallon (l/100 km to mpg). Bạn có thể nhập một giá trị trong ô liters/100 kilometer hoặc miles/gallon. Để hiểu về quy trình chuyển đổi, chúng tôi có hướng dẫn từng bước và các công thức chuyển đổi trực tiếp.

Hướng dẫn: Để đổi từ đơn vị 1 sang đơn vị 2 nhập ô bên trái, ngược lại nhập ô thứ 2.liters/100 kilometer (l/100 km)

 

miles/gallon (mpg)

<==>

Formula: Hướng Dẫn Quy Đổi/ Công Thức Phân Tích Chuyển Đổi

l/100 km * 1 g/100 km
3.7854 l/100 km
*   1  
x g/100 km
* 62.1371 mpg
1 100 km/g
= mpg