Chuyển Đổi Miles/gallon to liters/100 kilometer (mpg to l/100 km)

Chào mừng đến trang chuyển đổi miles/gallon to liters/100 kilometer (mpg to l/100 km). Bạn có thể nhập một giá trị trong ô miles/gallon hoặc liters/100 kilometer. Để hiểu về quy trình chuyển đổi, chúng tôi có hướng dẫn từng bước và các công thức chuyển đổi trực tiếp.

Hướng dẫn: Để đổi từ đơn vị 1 sang đơn vị 2 nhập ô bên trái, ngược lại nhập ô thứ 2.


miles/gallon (mpg)

 

liters/100 kilometer (l/100 km)

<==>

Formula: Hướng Dẫn Quy Đổi/ Công Thức Phân Tích Chuyển Đổi

mpg * 1 mi/l
3.7854 mpg
*   1  
x mi/l
* 62.1371 l/100 km
1 l/mi
= l/100 km